Hot och våld ute i tågen.

Hot och Våld var en av de frågor som SEKO drev ända in i slutet av den nyss avslutade branschavtalsförhandlingarna. SEKOs krav var att all personal i trafikföretagen skulle få en utbildning i hur man hanterar hot och våld i jobbet.

Många kanske tror att det är sällsynta tillfällen som det uppstår hot och våld på ett tåg. Tyvärr är det inte på det viset. Det är ganska ofta hotfulla situationer och det inträffar alldeles för ofta att framförallt ombordpersonal, men också kundtjänstpersonal och lokförare hotas.

Det finns nu undersökningar som visar att just ombordpersonal är kanske den mest utsatta personalgruppen i Sverige vad det gäller hot och våld på arbetsplatsen. Till och med mer utsatta än personal inom kriminalvården.

Med dessa numera kända fakta skulle man ju tro att Almega skulle tycka att det var ett högst rimligt krav att utbilda personalen i enlighet med SEKOs önskemål. Men icke. Man vidhåller envist att det inte skall skrivas in en tvingande regel i avtalet om denna utbildning.

Nu på midsommardagen kan vi också läsa om flera tåg som trafikerar västkusten där all ombordpersonal lämnat tåget med hänvisning till hot och våldssituationer. Förarna har tydligen sedan kört tåget helt utan ombordpersonal till slutstationen. Rent tekniskt är det tillåtet, men är det lämpligt? I massmediauppgifter anges att Hallandstrafiken kräver att tågen skall gå till varje pris.

Jag tycker att de händelser som nu rapporteras i massmedia om midsommaraftonens händelser visar att SEKOs krav är högst måttliga och det är obegripligt att Almega sätter ekonomiska skäl före en rimlig arbetssituation ute i tågen. I fortsättningen måste vi agera ännu starkare fackligt för att förhindra att länstrafikbolagen skall tillåtas att styra trafikbolagens syn på att tågen till varje pris skall framföras. T o m utan ombordpersonal. Vem tar ansvaret för säkerheten inne i tåget när man kör helt obemannat?

Branschförhandlingarna på spårtrafik fortsätter. Avgörande under dagen?

Sju av tio tillfrågade stöttar personalen i bransch spårtrafik. Allmänhetens förståelse för tågstrejken är stor visar en ny undersökning. Bara en av tio tillfrågade står på arbetsgivarens sida. Det visar en alldeles färsk opinionsundersökning genomförd på uppdrag av SEKO.

SEKO har som bekant lagt ett omfattande varsel eftersom motparten inte velat gå förbundet till mötes i ett antal viktiga frågor. Bland annat måste skyddet för kollektivavtalens värde stärkas vid övergång av verksamhet. Kommunal har idag inlett sin strejk som har samma grund i att ett antal upphandlingar på busstrafikens sida har lett fram till allt sämre avtalsvärden för landets busschaufförer i upphandlad trafik.

Under förmiddagen träffar SEKOs förhandlare de utsedda medlarna och vi väntar nu på ett bud att ta ställning till.

I morse intervjuades Janne Rudén av TV4 angående den stundande konflikten. Han lyfte då också upp de hot och våldssituationer som blir alltmer vanliga ute i tågen. Även detta är en viktig fråga i årets förhandlingar. SEKO kräver att samtliga arbetsgivare skall ge personalen en utbildning i hur man hanterar dessa situationer. I en del företag fungerar det bra, men det borde vara en gemensam fråga för hela branschen att jobba med.

Följande klipp från TV 4 visar intervjun med Janne:
http://www.tv4.se/nyhetsmorgon/klipp/tågpersonalen-går-i-strejk-mest-våldsutsatta-yrkesgruppen-2382109

Skola eller Service Academy det är frågan.

Veckan som kommer innebär både möten med delar av företagets ledning samt mitt ordinarie jobb att köra tåg. Måndag och söndag blir det att köra en vända till Stockholm ToR samt på onsdag utbildning i evakuering. Utbildningen sker som oftast nu för tiden på vår skola i Hagalund. Fast skola heter det ju inte nuförtiden. I detta moderna tidevarv så är det naturligtvis en Service Academy som står för utbildningen.

Det var om inte bättre, så var det enklare förr. SJ Skolan fanns bland annat i Tomteboda, Ängelholm och så småningom i Mjölby. Det var tydligt och det var ofta ganska långa utbildningar.

Själv har jag haft förmånen att gå min Tågmästarutbildningen som då tog hela våren 1976 i anspråk på skolan i Ängelholm (teknisk vagntjänst) samt övrig utbildning i Tomteboda. Sedan lokförarutbildningen på över ett år då vi var i Mjölby i tre omgångar samt Ängelholm för dieselutbildningen. En bra skola som inte överträffas av den nuvarande Service Academy.

Vi har från SEKOs sida två intressanta möten i veckan. På tisdag är det central skyddskommitté där vi har begärt upp frågan om den nya hårda tillämpningen av sk AMÖ tid för bolagets skyddsombud. Som det blivit nu senaste månaden har i princip allt arbetsmiljöarbete avstannat i bolaget. I princip alla möten som skyddsombuden behöver för att samordna skyddsarbetet avslås kategoriskt.

På sikt är detta inte bra eftersom företaget driver verksamhet över stora delar av dygnet samt att stora delar av de anställda jobbar i dels säkerhetstjänst och i andra pressande situationer med en hel del hot och våld inblandat. Att då börja pruta på skyddsombudens möjligheter att agera är inte acceptabelt.

På torsdag har vi blivit kallade till ett möte om hur vi tar ut facklig tid. Dvs bolaget tycker att det går ut för mycket tid och har påbörjat ett byråkratiskt projekt i syfte att strypa tiden. Alla ansökningar skall kompletteras med diverse handlingar som styrker rätten till ledighet. Tyvärr kräver man att vi som kallas till möte på företagets initiativ också skall bifoga handlingar om vad som skall avhandlas vilket vi inte ställer upp på. Den hanteringen får dom klara ut själva. Jag förstår mig inte på denna oändliga byråkrati. Det hade väl varit enklare och ärligt sagt att vi behöver anpassa uttaget av facklig tid och sedan ta fram en ordentlig redovisning som vi kan förhålla oss till.

Fortsättning följer. Trots allt så tror jag på möjligheten att jobba fackligt även efter mötet på torsdag.

SEKO kräver del av rationaliseringsvinst på införande av Eco driving i SJ

SJ har kommit en bra bit på vägen när det gäller införande av eco driving. Mätningar visar att det sannolikt finns betydande möjligheter att spara energi vid eco driving. Lokförarna får här en nyckelposition för att detta skall fungera och för att SJ skall kunna hämta hem den rationaliseringsvinst som uppstår när man sparar energi.

SEKO har på möte med lokförarrepresentanter från klubbarna beslutat att ställa krav på att kollektivet skall få ta del av denna kostnadssänkning som uppstår när tågen börjar köras mer energisnålt.

Information har skickats ut idag. Och inom den närmaste framtiden avser vi att begära förhandling om hur denna kompensation skall se ut för lokförarna.

Här finns en unik möjlighet för SJ att anpassa lokförarnas löneläge i samband med att kostnaderna sjunker för inköpt el. Dvs en sk win win situation där alla parter kan samverka och skapa förutsättningar för att företaget når sina mål samtidigt som anställda belönas för sina insatser.

SEKO jobbar på ett trafikpolitiskt program

I går var jag deltagare i en diskussion om det trafikpolitiska program som kommer att bli en del i ett större näringspolitiskt program i SEKO.

Vi har haft diskussioner tidigare eftersom det var flera ordförande i förhandlingsorganisationerna som hade synpunkter på det första förslaget. Skall man skriva ett förbundsgemensamt handlingsprogram för att påverka framtiden så är det viktigt att titta just framåt och inte fastna alltför mycket i gamla värderingar. Det finns alltid en risk att diskussionen handlar mer om att det var bättre förr snarare än att se möjligheter i framtiden.

Nu börjar vi finna fram till mer konstruktiva lösningar på några av de knäckfrågor som vi var kritiska till i tidigare versioner av programmet.

En ny fråga som lyftes upp var behovet av att skapa bättre möjligheter för utbildning inom branschen. Inte bara lokförare behöver utbildas, utan också reparatörer av fordon och andra personalgrupper som behövs för att klara driften.

Personligen tycker jag att det är extremt viktigt för SEKO att programmet skall tas emot väl av de medlemmar som finns i de ”nya” bolag som uppstått efter SJs bolagisering samt bolag som startats av olika entreprenörer. Om vi inte får dessa medlemmars stöd för ett gemensamt program så kan det på sikt undergräva intresset av att vara medlem i förbundet. I så fall kommer SEKOs möjligheter att påverka minimeras inom spårtrafikområdet.

Fortfarande finns det skilda synpunkter på bland annat vilket avkastningskrav staten som ägare skall ställa på tex SJ AB. Jag kan också tycka att dagens krav är för högt ställda, men det är helt klart att i alla verksamheter ställs krav på avkastning, annars finns inte drivkraften att utveckla bolaget. Att däremot av populistiska skäl kräva att avkastningskraven tas bort kommer att skapa osäkerhet om varför just SJ skall gynnas på andras bekostnad. Staten som ägare har stort ansvar och måste därför utöva sin ägarstyrning på ett klokt och väl avvägt sätt gentemot övriga marknaden.

Det kommer nu att bli flera träffar och förbundet kommer också att bjuda in till diskussioner med företrädare för bla Trafikverket och branschföreningen Tågoperatörerna för att bilda sig en uppfattning om hur tilldelningsprocessen av tåglägen fungerar.

 

Utbildning på X40

Under förra veckan och början på denna vecka har jag tillsammans med tre andra förare fått X 40 utbildning. X 40 = dubbeldäckare.

Eftersom delar av företagets ledning vill dela upp lokförare och ombordpersonal i olika koncept så har jag nu en fot i varje läger i och med att jag nu får denna utbildning. Själv är jag kraftigt mot att personalen skall delas upp. Sista ordet är inte sagt i den frågan ännu. SEKO kommer att motarbeta alla försök till uppdelning på alla upptänkliga sätt. Jag anser att möjligheten att blanda körning på regionaltågen med snabbtågskörningen är helt perfekt. Regionaltåg mot Karlstad, Hallsberg och Kalmar varvas med snabbtågskörningen på Stockholm ger en bra mix av arbetstider och möjlighet att få till bra arbetstider.

Utbildningen i sig har varit väldigt bra och trevlig. Bra möjligheter att få en möjlighet att diskutera allt möjligt med sina arbetskamrater samtidigt som vår instruktör med fast hand leder oss igenom alla möjliga skåp med utrustning som vi bör känna till.

I morgon är det grand final då skall vi träna på att hänga på övergångskoppel och ställa i ordning vagnen för transport. Sedan blir det fem tjänstgöringsturer med egna turer innan vi är helt godkända.

Lägger in några bilder för att visa hur djupt vi tränger in i denna okända materia under utbildningen.

Städning av tåg mm

SJ har beslutat att ta över städning i egen regi från och med månadsskiftet januari/februari 2012. Städning av tåg är en stor logistisk övning eftersom merparten av dagstädningen sker på snabba vändningar mellan ankomst och nästa avgång. Här har vi stött på en del problem som gäller vilka i den nuvarande personalen som jobbar med städning städ som kommer att erbjudas ny anställning eller övertagande till SJ.

SEKO på TraffiCare har på sin hemsida beskrivit problemet för dom anställda. Läs mer på http://sekotc.se/.

Jag har också idag skrivit några rader om detta på SEKO SJs blogg, http://blogg.sekosj.se och utvecklat vår syn på hur arbetsgivarna hanterar frågan.

För övrigt ser det ut att bli en arbetsam höst med dels förhandlingar om behovet av produktionspersonal på ca ett års sikt samt det stora program som kallas futurum. Futurum skall ju bidra till att skapa ett företag med betydligt mer anpassad administration i förhållande till den trafik som bedrivs.

Själv lär jag mig X40 (dubbeldäckaren) just nu och det blir en del dubbelarbete med att försöka informera sig om allt som händer. I går kväll ”missade” vi förresten en fin älgtjur precis vid infarten till Laxå. I det mediokra strålkastarljuset som dessa fordon har så såg vi den inte förrän precis innan den gled över framför oss över på andra spåret.