Centern vill återskapa ett feodalt samhälle?

Idag kan man ta del av Centerns framtidsvision presenterad på stämman:

C tar strid för ändrad arbetsrätt. Centern tänker ta strid mot statsminister Fredrik Reinfeldt och finansminister Anders Borg, som nyligen slog
fast att arbetsrätten inte ska ändras.

-Vi behöver göra det ännu billigare att anställa och göra arbetsrätten mer
rättvis och flexibel, inte en barriär mot anställning. Jag tänker fortsätta
att säga det tills neonskylten tänds, sade Annie Lööf när Centerstämman på fredagen inleddes i Upplands Väsby.

Det är en otäck framtidsvision som Centern presenterar. Synen på svenska arbetstagare är att vi skall vara så billiga som möjligt. Samtidigt som vi kämpar mot alla de osäkra anställningar som finns i företagen idag.

SJ AB, ett statligt ägt företag, har över 600 personer som står på den osäkra anställningslistan med allmän visstidsanställning. Hur många skall det vara ytterligare som skall ha osäkerhet varje månad om lönen skall räcka till eller få ihop tillräckligt med lön för att det skall betalas in pensionsavgifter till tjänstepensionen?
För svenska arbetstagares skull får vi hoppas att Centern efter nästa val endast är en liten spillra som rör sig runt Stureplan i Stockholm. Där kan man inte ställa till så mycket skada.

Förhandlingar eller bara ta beslut!!

Förhandlingar på företaget eller?

Återigen vaknar man till nya beslut av SJs koncernledning. Nu är det Falun som skall inrättas som ny åkstation. Den detaljen att Mbl förhandla om detta hanns inte med.
Ny tf chef för manuell försäljning dök helt hastigt upp på intranätet. Inte heller detta är förhandlat med personalorganisationerna.

Sen kan man notera att representanter för HR uttalar sig om modernare kollektivavtal på ett informationsmöte i Sundsvall. Intressant eftersom SJs hållning är den rakt motsatta sedan lång tid tillbaka. I de förhandlingar som fördes i 2012 års avtalsrörelse var SJ helt kallsinniga och vägrade att diskutera några som helst ändringar i Spåra SJ. I de nu inledda branschavtalsförhandlingarna finns inga ”moderna” förslag på ändringar i branschavtalet. Tvärtom så är det en rätt gammaldags inställning med stora försämringar som endast ger arbetsgivarsidan fördelar.

Ordförandemöte i SEKO

Jag deltar som ordförande från SEKO Förhandlingsorganisation SJ. Intressant forum för att träffas och diskutera aktuella och viktiga frågor som ligger framför oss.

SEKOs kongress 2013 är en viktig fråga som engagerar flera deltagare eftersom det finns förslag om ny organisation. Organisation och stadgar samt ekonomi gruppernas förslag skall remissbehandlas före den 15 april.

Utöver dessa remisser skall också en näringspolitisk rapport behandlas. Det finns en hel del i övrigt att önska vad gäller dessa rapporter. Näringspolitiska rapporten behöver skrivas om för att utgå från den situation som faktiskt råder med avreglering osv. Att tro på en ensidig återgång till det gamla affärsverket med en fullständig reglering av trafiken är förmodligen inte längre möjligt. Programmet bör utgå från detta och anvisa en väg framåt inom de ramar som finns.

SEKO bör också gå i bräschen och driva krav på omfattande investeringar i spårtrafiken och ge förslag på och ställa kraven på de infrastrukturinvesteringar som erfordras för att möte den alltmer ökande trafiken.

Fokus på avtalsrörelsen

Just nu är det mycket fokus på avtalsrörelsen och de krav som ställs. Krav både på rimliga förbättringar från fackförbundens sida och mer långsiktiga krav på försämringar från arbetsgivarorganisationen Almegas sida.

När dessa krav på försämringar kommer fram är det många som reagerar. Reaktionerna är endast negativa och jag tror att det är ett uppvaknande som sker just nu. Inför framtiden är det återigen viktigt att påminna om hur viktigt det är med enighet och solidaritet inom de respektive delarna av fackföreningsrörelsen.

Arbetsgivarna har en långsiktig agenda som på sikt skall “anpassa löneläget” efter den konkurrenssituation som finns i företaget. I praktiken betyder detta att regelbundet sänka villkoren för de anställda och skapa ännu sämre villkor för tim och visstidsanställda som redan är i en besvärlig situation.

SEKO och glädjande nog även de andra förbunden på spårtrafik verkar nu vilja driva krav på bättre villkor för just tim och visstidsanställda. Dessutom finns yrkanden om höjningar om lägstalöner i kraven. Det vi måste inse är att det är en kamp över flera år och det gäller att hålla i kraven under lång tid och inte ge upp.

Om arbetsgivarna har en långsiktig agenda så måste vi på den fackliga sidan vara minst lika långsiktiga i vår kamp för rättvisa villkor.

Gott Nytt År 2013

Ett nytt år står för dörren. Som vanligt känns det lite speciellt, men det brukar ju ordna sig och vi får hoppas att det ordnar sig till det bästa även under 2013.

Jag är i princip för förändring och tror att det är vägen att lösa olika problem. Till exempel är jag positiv till införandet av vägtullar i Göteborg. Vägtullarna kommer att ge oss mindre biltrafik i centrala Göteborg och detta ger i sin tur mindre miljöbelastning. Dessutom finansierar ju dessa tullar nya välbehövliga investeringar i sliten infrastruktur. I det västsvenska paketet finns ju stora investeringar för den spårbundna trafiken vilket borde gjorts för många år sedan.

Jag har dessutom inte något emot att det ser ut att bli en folkomröstning i frågan eftersom GT nu lyckats samla in de stipulerade 45 000 namnen.
Om vi nu tror att det är bra med vägtullar så kan det ju knappast vara farligt att låta folk visa vad man tycker i en folkomröstning eller hur?

Några spekulerar i att det inte anordnas en omröstning trots det ställda kravet. Det tror jag skulle vara till större nackdel för de etablerade partierna än att genomföra den. Politikerföraktet skulle öka dramatiskt om man så att säga skiter i kravet på demokratiskt inflytande nu när kravet är ett faktum.

Det finns mycket att tycka till om 2013.

Gott Nytt År på er alla som till äventyrs läser dessa rader!!

SEKOs branschkonferens 27 – 28 november

Tisdag onsdag den 27 – 28 november håller SEKO branschkonferens. På konferensen kommer bland annat att diskuteras de yrkanden som klubbar och förhandlings-organisationer i SEKO vill att förbundet skall driva i 2013 års avtalsförhandlingar.

Utöver krav på löneökning så måste vi nu på allvar driva frågan om de villkor som numera erbjuds i branschen med ständigt osäkra anställningsvillkor. Vi är snart i ett läge där merparten av alla nyanställda erbjuds deltider och timanställningar. Ingen vet riktigt vad man tjänar nästa månad och blir alltmer beroende av en arbetsgivare som uppträder mer och mer kortsiktigt.

Branschkonferensen bör besluta att driva frågan om att utveckla branschavtalet med regler för lönevillkoren ute i branschens olika företag. Dvs avtalet måste innehålla tarifflöner med de lönevillkor som skall vara absoluta minsta gemensamma nämnare för de anställda ute i företagen. Efter SJ Götalandstågs agerande med deltider för nyanställda lågt avlönade tågvärdar som dessutom erbjuds deltidsanställningar, måste lägstalönerna i branschen höjas rejält.

Regler för hur företagen får använda timanställd personal måste skärpas upp kraftigt. Eventuellt skulle det kanske vara effektivt med att anlita bemanningsföretag i viss omfattning i stället för tim och deltidsanställningar. Allt måste dock regleras tydligt eftersom branschen alltmer verkar gå in för att rasera de avtal som finns på företagen i samband med upphandlingar som nu sker i stor omfattning.

SEKO SJ avser att gå i bräschen för att ställa kraven och vi utgår från att övriga representanter på konferensen inser allvaret och beslutar att driva dessa krav.

Tiden är kommen att samarbeta mycket tätare mellan olika yrkesgrupper och mellan fackklubbar och branschorganisationer i spårtrafikbranschen. De senaste 10 åren har varit en utförslöpa i samarbetet och det är nu hög tid att skapa en vettigare organisation för det gemensamma fackliga arbetet i branschen. Att nu gå vidare och bilda en gemensam branschorganisation skulle vara första steget i att vi tar tillbaka makten över våra avtal och villkor. Dessutom måste vi få mer inflytande över de yrkesfrågor som alltmer avgörs ute i europasamarbetet. Medan norrmän och danskar deltar aktivt i detta arbete så har vi i Sverige missat en hel del genom att inte vara representerade i olika beslutande organ. Det är därför min förhoppning att konferensen skall det första steget genom att bilda en gemensam branschorganisation för järnvägsanställda även inom SEKO.

Intensiv vecka

Det är en intensiv vecka som pågår. I tisdags styrelsemöte i SJ och igår styrelsen i SEKO SJ. Under denna dag skall det genomföras två intressanta Mbl §19 informationer. Dels är det den centrala mbl gruppen som träffas samt mbl gruppen på division affär och service.

SJs hantering av fackliga ledigheter och ledigheter för arbetsmiljöarbete kommer att bli en av de diskussionspunkter som lär komma upp på bägge mbl grupperna. Just nu går skyddsombudens arbete på halvfart och det är viktigt med signaler om en mer rimlig hantering av dessa ledigheter från ledningens sida.

Resandet i tågen är inte på den nivå som förväntat. Detta kanske inte är så konstigt eftersom SJ numera mäter på ankomst inom 15 minuter som rätt tid. Min uppfattning har alltid varit och kommer fortsatt att vara den att tågens ankomst kan mätas med väldigt stor exakthet av kunderna så lurar man bara sig själv med att införa mätning på 15 minuter. Fungerar säkert på flyget med all terminalhantering, men tåg är mer offentliga i sin tidhållning till och från respektive stationer.

SEKOs pågående kampanj om lekstugan i det svenska järnvägsnätet rullar på i betydligt större format än vad som avsågs från början. Eftersom statliga Jernhusen gjorde sin missbedömning att neka publicering på järnvägsstationerna, så fick SEKO betydligt större publicitet än förväntat i den gratiskampanj som pågår just nu.

Det är bra att Jernhusen sattes på plats ordentligt, men frågan är väl om detta inte är eller borde vara sista kampanjen på detta tema. SEKO har rätt mycket medlemmar i branschen och risken finns att man känner sig träffade av budskapet. Jag tror att det måste till en nyorientering av det fackliga budskapet och efterlyser mer om branschens behov av samarbete. Inte minst det fackliga samarbetet måste öka dramatiskt om vi skall kunna möta framtiden på ett offensivt sätt.

I morgon fredag är det en favorit i repris. Körning av ett sk raktåg mellan Göteborg och Stockholm ToR. Hederliga gamla Rc6 med personvagnar.

Omsökning av tjänster ett sätt att kringgå LAS?

På SJ AB pågår ett arbete med rationaliseringar. I samband med detta uppstår varje gång ett fenomen som innebär att anställda tvingas söka om sina egna tjänster. I vissa specifika fall kan det vara en rimlig möjlighet för att återbesätta ett mindre antal specialisttjänster efter en omorganisation. Tyvärr tillgrips instrumentet med omsökning av tjänster på ett sätt som inte är acceptabelt för närvarande.

SEKO kommer därför att agera i fallet med omsökning av tjänster på SJ Trafikledning som pågår just nu. Orsaken är att SJ enligt vår mening agerar i strid mot anställningsskyddslagens regler om turordnig när man besätter tjänsterna efter omorganisationen.

I samband med att det uppstår övertalighet och antalet kvarvarande arbete är färre än vad den ursprungliga bemanningen varit uppstår övertalighet på den enhet där jobben försvinner. I ett sådant läge skall olika möjligheter till omplacering inom företaget ske och i sista hand kan det bli fråga om att upprätta så kallade turordningslistor på den ort där övertaligheten uppstått. Turordning regleras i anställningsskyddslagens paragraf 22.

Lagstiftarens avsikt med att företaget skall upprätta turordningslistor är att nå ett läge där sist in först ut skall uppnås. Arbetsdomstolen skriver på följande sätt om tillämpningen av LAS § 22:

Enligt 22 § anställningsskyddslagen gäller som huvudregel vid uppsägning på grund av arbetsbrist att arbetstagare med längre anställningstid har företräde till fortsatt arbete framför den med kortare anställningstid.

Utöver kravet på anställningstidens längd finns också krav på att den övertalige har tillräckliga kvalifikationer. I samma dom skriver domstolen:

I motiven till anställningsskyddslagen anges att det är uppenbart att turordningsreglerna inte får ge det resultatet att en arbetstagare ska ha företrädesrätt till ett arbete som han inte kan sköta. Som villkor för att en arbetstagare ska få stanna kvar i arbetet måste därför gälla, antingen att han eller hon får behålla sina arbetsuppgifter eller – om detta inte är möjligt – att arbetstagaren kan ges ett arbete som han eller hon har tillräckliga kvalifikationer för. Kravet på tillräckliga kvalifikationer betyder enligt lagförarbeten och fast praxis i Arbetsdomstolen inte annat än att arbetstagaren ska ha de allmänna kvalifikationer som normalt ställs på den som söker det arbete det är fråga om.

Anställningsskyddslagen har alltså tydliga regler som innebär att den övertalighet som uppstår skall hanteras utifrån att de med längre anställningstid går före de med en kortare om en enhet minskas. Domstolens praxis och de lagförarbeten som tillämpas anger att det inte är syftet att de mest lämpade skall behålla jobbet, utan arbetsgivaren får acceptera en viss inlärningstid för att någon med längre anställningstid kan vara kvar i ett läge där det ställs delvis andra krav.

Vid en omorganisation där arbeten fått ett nytt innehåll är utgångspunkten att en arbetsgivare måste ha rätt att uppställa de krav som arbetsgivaren anser lämpliga så länge dessa inte framstår som obefogade eller överdrivna (se t.ex. AD 1986 nr 58, och AD 2005 nr 75). Strängare kvalifikationskrav får alltså inte ställas annat än om detta är befogat av organisatoriska eller andra sådana skäl (se t.ex. AD 1996 nr 54).

SEKOs uppfattning är att SJ glider på dessa regler och försöker bemanna SJ Trafikledning på ett sätt som strider mot både lagförarbeten och Arbetsdomstolens praxis. Sättet som företaget går fram på är att tvinga fram en omsökning av samtliga tjänster i stället för att upprätta en turordningslista och bemanna organisationen efter de spelregler som jag har hänvisat till ovan.

När det gäller just bemanningen av SJ Trafikledning så har dessutom företaget gått fram med omsökning trots att samtliga tre fackliga organisationer reserverat sig mot arbetsgivarens beslut.

SEKO avser att efter detta inte acceptera omsökning i något fall, utan vi kommer fortsättningsvis att hänvisa till praxis och i de fall företaget tillgriper omsökning av tjänster kommer detta sannolikt leda till tvister och också ogiltigförklarande av de uppsägningar, som vi menar, kommer att ske i strid mot LAS reglerna i § 22.