Att aldrig göra fel!!

Hur värjer man sig för kritik som är osaklig för att inte säga rent falsk?

Under den tid som jag jobbat fackligt händer det att jag hamnat i situationer där man fått kritik. Givetvis berättigad sådan. Annars vore det inte seriöst om detta inte inträffar. Trots allt ganska sällan med tanke på att jag drivit och varit med om stora förändringar som berört många medlemmar under de ca 30 år jag haft förmånen att jobba fackligt.

Nu på slutet ser jag en utveckling där kritik också ges i form av långa utdragna skriverier på det som populärt kallas sociala medier. Ett sådant forum finns hos min egen arbetsgivare som välvilligt ser mellan fingrarna när vi som jobbar fackligt får vår beskärda del av medlemmarnas frustration över negativa händelser.

En av våra mer efterhängsna kritiker, som snart slutar i företaget, passar nu på att påstå hur illa behandlad han blivit av sina fackliga företrädare.

För sin egen del är han helt oförvitlig och har strängt taget inte begått ett enda fel under de ca 20 år som han hade fackliga uppdrag. Däremot bröt helvetet löst när klubbarna på företaget inordnades i en gemensam förhandlingsorganisation. Egentligen bröt hans helvete ut redan när företaget sade upp alla lokala avtal och detta tillskrivs nu den fackliga organisation som har att hantera frågan. Inte bara att dessa fantastiska avtal sades upp, utan det faktum att vi i den fackliga organisationen har haft fräckheten att organisera samtliga anställda och se alla anställda som likvärdiga medlemmar förargar vår fd förtroendevalde enormt så här på ålderns höst.

Egentligen måste jag hejda mig lite. Å ena sidan känns det bra att utgjuta sin ilska på samma sätt som man själv blir attackerad, å den andra sidan blir det lätt lite patetiskt när två gubbar 50+ börjar puckla på varandra för att skapa sin egen rättvisa.

Jag vill också framhålla att jag är stolt för att få haft förtroende att jobba fackligt för samtliga medlemmar som finns i många olika och viktiga arbetsuppgifter. Den där inskränktheten att det bara är en yrkesgrupp som gäller och som jag får ta del av ligger liksom inte i min natur. Det finns andra som bejakar den typen av organisationer.

Till sist Pär, eller Pelle som en del säger. Ha nu en bra och trevlig pensionstid och grubbla inte för mycket på allt som gått fel. Det finns så mycket annat att göra på all den lediga tid som du har framför dig.

Erik Johannesson

Branschavtalsförhandlingarna fortsätter den 28 maj

Förhandlingarna kring ett branschavtal för bransch spårtrafik har, som väl de flesta noterat, dragit ut på tiden. Anledningen är att några olösta frågor stoppat upp förhandlingsprocessen. SEKO har krävt att dessa frågor ska lösas innan vi förhandlar vidare.
Det rör sig dels om en avtalsfrågor kring pensionsplanen ITP, dels om nytt kollektivavtal på SJ Götalandståg. ITP-frågan handlar om möjligheten att använda ITP-planen för våra medlemmar i branschen, vilket måste säkerställas.
För ett år sedan övertog SJ Götalandståg trafiken från DSB Väst. SEKO har sedan dess försökt få till ett värdebevarat kollektivavtal med SJ. Något som hittills misslyckats.

Innehållet i de hittills genomförda förhandlingarna har varit ganska magra. Arbetsgivarna har inte varit villiga att ens diskutera våra yrkanden.

De kollektivavtal som träffats hittills på arbetsmarknaden har en avtalsperiod på tre år. Skall SEKO acceptera en sådan lång avtalsperiod krävs att ett antal för oss viktiga frågor är lösta. Viktiga frågor är, utöver lön, bland annat förstärkt skydd vid verksamhetsövergång, satsningar på lägstalönerna och rätten till heltidsanställningar. Floran av staplade tim och visstidsanställningar måste minska markant.

Förhandlingarna fortsätter nu den 28 maj. Om inget resultat uppnås måste frågan på allvar diskuteras om att säga upp gällande avtal och tillgripa stridsåtgärder.

Förhandlingar eller bara ta beslut!!

Förhandlingar på företaget eller?

Återigen vaknar man till nya beslut av SJs koncernledning. Nu är det Falun som skall inrättas som ny åkstation. Den detaljen att Mbl förhandla om detta hanns inte med.
Ny tf chef för manuell försäljning dök helt hastigt upp på intranätet. Inte heller detta är förhandlat med personalorganisationerna.

Sen kan man notera att representanter för HR uttalar sig om modernare kollektivavtal på ett informationsmöte i Sundsvall. Intressant eftersom SJs hållning är den rakt motsatta sedan lång tid tillbaka. I de förhandlingar som fördes i 2012 års avtalsrörelse var SJ helt kallsinniga och vägrade att diskutera några som helst ändringar i Spåra SJ. I de nu inledda branschavtalsförhandlingarna finns inga ”moderna” förslag på ändringar i branschavtalet. Tvärtom så är det en rätt gammaldags inställning med stora försämringar som endast ger arbetsgivarsidan fördelar.

Ordförandemöte i SEKO

Jag deltar som ordförande från SEKO Förhandlingsorganisation SJ. Intressant forum för att träffas och diskutera aktuella och viktiga frågor som ligger framför oss.

SEKOs kongress 2013 är en viktig fråga som engagerar flera deltagare eftersom det finns förslag om ny organisation. Organisation och stadgar samt ekonomi gruppernas förslag skall remissbehandlas före den 15 april.

Utöver dessa remisser skall också en näringspolitisk rapport behandlas. Det finns en hel del i övrigt att önska vad gäller dessa rapporter. Näringspolitiska rapporten behöver skrivas om för att utgå från den situation som faktiskt råder med avreglering osv. Att tro på en ensidig återgång till det gamla affärsverket med en fullständig reglering av trafiken är förmodligen inte längre möjligt. Programmet bör utgå från detta och anvisa en väg framåt inom de ramar som finns.

SEKO bör också gå i bräschen och driva krav på omfattande investeringar i spårtrafiken och ge förslag på och ställa kraven på de infrastrukturinvesteringar som erfordras för att möte den alltmer ökande trafiken.

Styrelsemöte

Medlemsmötet i Karlstad i går gick bra. Tydligt att det nu är viktigt att dels genomföra en del aktiviteter i Karlstad samt titta på hur vi skall göra med omröstningar vid årsmöten osv.

Troligen kommer klubben att införa ett valsystem med valsedel i fortsättningen. Vi får använda året för att planera detta. För att genomföra ett nytt valsystem så måste vi ta beslut om det senast hösten 2013.

Beslutet om nytt valsätt måste också innefatta vilka val som skall göras. Min uppfattning är att det är val till styrelsen som är primärt. Övriga val bör fortfarande ske på årsmötet eftersom det annars blir en väldigt omfattande valsedel.

Idag styrelsemöte SEKO SJ för att bland annat diskutera årets upplägg i avtalsrörelsen. Många yrkanden har inkommit från klubbarna och merparten handlar om bättre villkor och bättre regler för ledigheter. Bland annat ser vi att många vill ha möjlighet till fler lediga dagar.

Besök i Karlstad

Idag kommer jag och klubbens ordförande, Niclas, att besöka personalen i Karlstad. Utöver oss två så deltar också Huvudskyddsombudet på enhet Trafik, Annika, i besöket. Syftet är att visa våra medlemmar att vi finns och att vi inte ställer upp på de försök som gjorts att ifrågasätta valda skyddsombud i anonyma brev. SEKO SJ har inga problem med att ta kritik för de beslut som vi fattar, men vi accepterar aldrig att enskilda förtroendevalda skall utsättas för kampanjer av personer som inte själva vågar stiga fram.

I och med att vi varit tydliga med detta budskap hoppas vi att situationen skall normaliseras successivt. SEKO kommer att göra olika satsningar på våra medlemmar och förtroendevalda i Karlstad under 2013. Bland annat kommer det att starta frukostmöten för att samla åsikter och diskutera fackliga frågor på arbetsplatsen.