Ledig lördag

Ledig dag efter en intensiv vecka som bestått av både möten på SJ som kommer att sätta avtryck samt internt arbete på SEKO och A-kassan för Service och Kommunikation. I de senare fallen är det boksluten som nu är färdigreviderade och klara för dels a-kassans stämma samt SEKOs kongress.

En ledig dag och en hel del händelser i Fräntorp. Bland annat vernissage i Fräntorps Folkets Hus både på lördag och söndag.

Pensionsfrågan för lokförare dyker upp i en del inlägg på nätet i samband med att det nu förhandlas om ett nytt avtal för personalen från Götalandståg alternativt inrangering av en del befintliga regler. vet inget just nu eftersom de lokala förhandlingar som skett i veckan tydligen gått mycket trögt.
Läser om synpunkter som tarvar förklaringar angående pensionsutvecklingen för de som omfattas av övergångsregler i pensionshänseende. Dessa synpunkter bygger på delvis felaktiga utgångspunkter och ger en skev bild av vad som hände när PA 91 tecknades och varför man gjorde detta. Tyvärr tror en del skribenter att facket, dvs Statsanställdas Förbund nuv SEKO skulle lagt sig i de pensionsförhandlingar som skedde i slutet av 1980 talet och som resulterade i PA 91 och sedermera PA 03 för personal med övergångsregler.

Tyvärr är det inte många som brytt sig om att analysera varför det var nödvändigt att teckna ett nytt pensionsavtal och de bevekelsegrunder som drev fram ett nytt avtal. Jag har inte heller hela bilden klar för mig, men såg tidigt nackdelarna med det gamla avtalet.

Jag skall successivt försöka ge min bild av dels nackdelarna med det gamla avtalet och de faktiska fördelar som finns i ett modernt pensionsavtal. Noteras kan att PTK sagt upp det gamla undantagsavtalet om att fd statliga verksamheter skall kunna tillhöra ITP pensionsplanen. Men det är en delvis senare historia som just nu berör årets avtalsrörelse.

I första delen skall vi beskriva hur pensionsberäkningen såg ut före PA 91.

Förhandlingar eller bara ta beslut!!

Förhandlingar på företaget eller?

Återigen vaknar man till nya beslut av SJs koncernledning. Nu är det Falun som skall inrättas som ny åkstation. Den detaljen att Mbl förhandla om detta hanns inte med.
Ny tf chef för manuell försäljning dök helt hastigt upp på intranätet. Inte heller detta är förhandlat med personalorganisationerna.

Sen kan man notera att representanter för HR uttalar sig om modernare kollektivavtal på ett informationsmöte i Sundsvall. Intressant eftersom SJs hållning är den rakt motsatta sedan lång tid tillbaka. I de förhandlingar som fördes i 2012 års avtalsrörelse var SJ helt kallsinniga och vägrade att diskutera några som helst ändringar i Spåra SJ. I de nu inledda branschavtalsförhandlingarna finns inga ”moderna” förslag på ändringar i branschavtalet. Tvärtom så är det en rätt gammaldags inställning med stora försämringar som endast ger arbetsgivarsidan fördelar.

Ordförandemöte i SEKO

Jag deltar som ordförande från SEKO Förhandlingsorganisation SJ. Intressant forum för att träffas och diskutera aktuella och viktiga frågor som ligger framför oss.

SEKOs kongress 2013 är en viktig fråga som engagerar flera deltagare eftersom det finns förslag om ny organisation. Organisation och stadgar samt ekonomi gruppernas förslag skall remissbehandlas före den 15 april.

Utöver dessa remisser skall också en näringspolitisk rapport behandlas. Det finns en hel del i övrigt att önska vad gäller dessa rapporter. Näringspolitiska rapporten behöver skrivas om för att utgå från den situation som faktiskt råder med avreglering osv. Att tro på en ensidig återgång till det gamla affärsverket med en fullständig reglering av trafiken är förmodligen inte längre möjligt. Programmet bör utgå från detta och anvisa en väg framåt inom de ramar som finns.

SEKO bör också gå i bräschen och driva krav på omfattande investeringar i spårtrafiken och ge förslag på och ställa kraven på de infrastrukturinvesteringar som erfordras för att möte den alltmer ökande trafiken.

Styrelsemöte

Medlemsmötet i Karlstad i går gick bra. Tydligt att det nu är viktigt att dels genomföra en del aktiviteter i Karlstad samt titta på hur vi skall göra med omröstningar vid årsmöten osv.

Troligen kommer klubben att införa ett valsystem med valsedel i fortsättningen. Vi får använda året för att planera detta. För att genomföra ett nytt valsystem så måste vi ta beslut om det senast hösten 2013.

Beslutet om nytt valsätt måste också innefatta vilka val som skall göras. Min uppfattning är att det är val till styrelsen som är primärt. Övriga val bör fortfarande ske på årsmötet eftersom det annars blir en väldigt omfattande valsedel.

Idag styrelsemöte SEKO SJ för att bland annat diskutera årets upplägg i avtalsrörelsen. Många yrkanden har inkommit från klubbarna och merparten handlar om bättre villkor och bättre regler för ledigheter. Bland annat ser vi att många vill ha möjlighet till fler lediga dagar.

Fokus på avtalsrörelsen

Just nu är det mycket fokus på avtalsrörelsen och de krav som ställs. Krav både på rimliga förbättringar från fackförbundens sida och mer långsiktiga krav på försämringar från arbetsgivarorganisationen Almegas sida.

När dessa krav på försämringar kommer fram är det många som reagerar. Reaktionerna är endast negativa och jag tror att det är ett uppvaknande som sker just nu. Inför framtiden är det återigen viktigt att påminna om hur viktigt det är med enighet och solidaritet inom de respektive delarna av fackföreningsrörelsen.

Arbetsgivarna har en långsiktig agenda som på sikt skall “anpassa löneläget” efter den konkurrenssituation som finns i företaget. I praktiken betyder detta att regelbundet sänka villkoren för de anställda och skapa ännu sämre villkor för tim och visstidsanställda som redan är i en besvärlig situation.

SEKO och glädjande nog även de andra förbunden på spårtrafik verkar nu vilja driva krav på bättre villkor för just tim och visstidsanställda. Dessutom finns yrkanden om höjningar om lägstalöner i kraven. Det vi måste inse är att det är en kamp över flera år och det gäller att hålla i kraven under lång tid och inte ge upp.

Om arbetsgivarna har en långsiktig agenda så måste vi på den fackliga sidan vara minst lika långsiktiga i vår kamp för rättvisa villkor.

SEKOs branschkonferens 27 – 28 november

Tisdag onsdag den 27 – 28 november håller SEKO branschkonferens. På konferensen kommer bland annat att diskuteras de yrkanden som klubbar och förhandlings-organisationer i SEKO vill att förbundet skall driva i 2013 års avtalsförhandlingar.

Utöver krav på löneökning så måste vi nu på allvar driva frågan om de villkor som numera erbjuds i branschen med ständigt osäkra anställningsvillkor. Vi är snart i ett läge där merparten av alla nyanställda erbjuds deltider och timanställningar. Ingen vet riktigt vad man tjänar nästa månad och blir alltmer beroende av en arbetsgivare som uppträder mer och mer kortsiktigt.

Branschkonferensen bör besluta att driva frågan om att utveckla branschavtalet med regler för lönevillkoren ute i branschens olika företag. Dvs avtalet måste innehålla tarifflöner med de lönevillkor som skall vara absoluta minsta gemensamma nämnare för de anställda ute i företagen. Efter SJ Götalandstågs agerande med deltider för nyanställda lågt avlönade tågvärdar som dessutom erbjuds deltidsanställningar, måste lägstalönerna i branschen höjas rejält.

Regler för hur företagen får använda timanställd personal måste skärpas upp kraftigt. Eventuellt skulle det kanske vara effektivt med att anlita bemanningsföretag i viss omfattning i stället för tim och deltidsanställningar. Allt måste dock regleras tydligt eftersom branschen alltmer verkar gå in för att rasera de avtal som finns på företagen i samband med upphandlingar som nu sker i stor omfattning.

SEKO SJ avser att gå i bräschen för att ställa kraven och vi utgår från att övriga representanter på konferensen inser allvaret och beslutar att driva dessa krav.

Tiden är kommen att samarbeta mycket tätare mellan olika yrkesgrupper och mellan fackklubbar och branschorganisationer i spårtrafikbranschen. De senaste 10 åren har varit en utförslöpa i samarbetet och det är nu hög tid att skapa en vettigare organisation för det gemensamma fackliga arbetet i branschen. Att nu gå vidare och bilda en gemensam branschorganisation skulle vara första steget i att vi tar tillbaka makten över våra avtal och villkor. Dessutom måste vi få mer inflytande över de yrkesfrågor som alltmer avgörs ute i europasamarbetet. Medan norrmän och danskar deltar aktivt i detta arbete så har vi i Sverige missat en hel del genom att inte vara representerade i olika beslutande organ. Det är därför min förhoppning att konferensen skall det första steget genom att bilda en gemensam branschorganisation för järnvägsanställda även inom SEKO.

SEKO fortsätter förhandla i de lokala löneförhandlingarna

SEKO fortsätter de lokala  löneförhandlingarna i syfte att nå vår målsättning med rättvisa löner!!

SEKO har inte kunnat godta SJs bud i de lokala löneförhandlingarna eftersom budet innebär en orättvis fördelning av årets löneutrymme. Framförallt är det lönetilläggen, det sk SLX tilläggen för serviceledarna, där SJ velat premiera ett litet antal serviceledare på övrigas bekostnad.

Efter segdragna förhandlingar börjar vi nu närma oss en rimlig lösning i dessa förhandlingar om SLX tilläggen och båda parter anser att det finns förutsättningar att fortsätta de lokala förhandlingarna. Alternativet är annars att överlämna förhandlingen till de centrala parterna.

Läget i förhandlingarna har varit låst eftersom SJ inte accepterar SEKOs avtalsyrkande och SEKO SJ inte kan acceptera SJs krav på att fördela de individuella lönepåslagen till ett fåtal personer.

Parterna är nu överens om att SEKO SJ skall jobba fram ett nytt löneyrkande. Målet i de fortsatta förhandlingarna är att ny lön skall kunna betalas ut i november månads lön.