SEKO tar ansvar

Så har då varslet om stridsåtgärder lagts på spårtrafik. SEKO har tagit sitt ansvar och som enda förbund varslat om en omfattande arbetsnedläggelse för att visa på allvaret i situationen för villkoren den upphandlade trafiken. En princip som nu måste stadfästas är att de som befinner sig i upphandlade trafiksystem skall känna sig trygga för att de villkor man har också skall gälla i framtiden.

SEKO tar på sig att driva frågan i botten en gång för alla.

Många förståsigpåare har inte trott att det fanns sådan beredskap för detta och jag antar att en del får problem med retoriken nu när förbundet visar muskler och tar sitt ansvar för de medlemmar som befunnit sig i en utsatt situation under mer än ett år i efterverkningarna av DSBs uttåg ur Västtrafik.

Klubben på Västtågen har gjort ett fantastiskt arbete under denna svåra period och nu sluter hela SEKO upp och visar facklig solidaritet. Det kommer inte att bli enkelt, men tillsammans går det att påverka även i den svåraste av situationer.

Nu är det upp till alla dom som valt att stå utanför att ta ställning; dela SEKOs värderingar om ett arbetsliv där det finns tydliga spelregler och där människor skall känna sig trygga även om man jobbar i en sektor där bolagen med jämna mellanrum byts ut i upphandlingar. Självklart skall det finnas regler som innebär att familjer skall veta vad man har för villkor att förvänta sig även när ett stort kontrakt skall förnyas.

Vi skall inte heller glömma våra kamrater i Kommunal som strider för samma rättvisa när det gäller den upphandlade busstrafiken. Det finns nu upphandlingar där samtliga anställda fått söka om sina jobb pga att nya bolag kommer att ta över busstrafik. Detta är helt horribelt och hör inte hemma i en rättsstat över huvud taget.

Vad händer nu inom DSB Väst?

SJ AB har sagt att man tänker bilda ett nytt bolag för den trafik som idag bedrivs av DSB Väst. Om uppgiften stämmer måste det förhandlas fram ett helt nytt kollektivavtal. (Möjligen kan SJ AB som alternativ väcka liv i ett vilande bolag där det redan finns ett giltigt kollektivavtal)

Det nya bolaget kommer sannolikt att söka och beviljas inträde i arbetsgivarorganisationen Almega. Genom medlemskapet i Almega blir bolaget automatiskt bundet av det centrala Spårtrafikavtalet. Här finns flera viktiga regler som t,ex att bolaget ska betala in pengar till tjänstepension, arbetsskadeförsäkringar, övertidsregleringar och lön vid sjukdom.

Utöver det centrala avtalet behövs alltid ett företagsanpassat avtal. Anledningen är att det centrala avtalet saknar viktiga regleringar som t,ex löner för olika yrkesgrupper, detaljregleringar om arbetstid och ett stort antal andra regler.

SEKO kommer därför att så snabbt som möjligt påbörja förhandlingar för att reglera upp dessa viktiga frågor.

Målsättningen är att ett nytt avtal ska vara klart före 1 maj, men med förbehållet att innehållet alltid är viktigare än att avtalet ska vara färdigt före ett visst datum. Fortsätt läsa ”Vad händer nu inom DSB Väst?”

SJ tar över pendeltåg och regiontrafiken i Väst

På fredagens styrelsemöte i SJ AB fattades det formella beslutet att ta över trafiken i Väst. Beslutet tas efter att det under en period pågått förhandlingar med Västtrafik i frågan. Anledningen är som de flesta redan vet, att DSB aviserat att man går ur trafiken i Sverige pga dålig lönsamhet. DSB avvecklar troligen all verksamhet i Sverige, men det är fortfarande oklart när trafik i Småland och Uppland övergår till andra operatörer.

SJ kommer nu att via ett dotterbolag ansvara för trafiken under minst tre år framåt. Trafiken övergår till SJ den 1 maj 2012. På en månad skall alltså denna stora trafik tas om hand vilket kommer att bli en gigantisk arbetsuppgift.

Ur facklig synpunkt är detta mycket viktigt för SEKO att allt blir rätt. SEKO organiserar 325 anställda i DSB Väst. SEKO har alltså den absoluta majoriteten av de anställda i DSB Väst som medlemmar.

Det kollektivavtal som anställda i DSB Väst går under skall förhandlas in i det dotterbolag som tar hand om trafiken. Dessa förhandlingar kommer att starta relativt snart och leds av våra ombudsmän i SEKO.

Det kommer givetvis också att påverka moderbolagets verksamhet i Göteborg det som nu sker. Exakt hur man tänker sig att utnyttja stordriftsfördelar är inte klart ännu, men det är troligt att företaget på olika sätt kommer att försöka merutnyttja personal tex.

SEKO SJ har ett första möte med SJ AB på måndag där vi kommer att diskutera praktiska frågor om situationen. Dock vill jag vara tydlig med att alla förestående förhandlingar av kollektivavtalskaraktär leds av ombudsmän på SEKO centralt.

Jag vill avslutningsvis hälsa alla nya och gamla arbetskamrater välkomna åter. Jag ser fram emot att få jobba tillsammans med er alla.

 

Järnvägsbranschen och de anställdas framtid

Järnvägsbranschen har haft en fantastisk period med ökande trafik både vad det avser persontrafik och gods. Samtidigt har det blivit alltmer uppenbart att det finns enorma problem att utveckla landets infrastruktur för att klara den ökande trafiken. Nuvarande järnvägsanläggning är hårt sliten och stora insatser behövs för att klara driften.

SEKO och den dåvarande företagskommittén på affärsverket SJ framförde redan på 1990 talet att det var dags att satsa mer på underhåll än nyinvestering i nya järnvägsprojekt. Hade man lyssnat på dessa varningsrop så kanske situationen varit annorlunda i dag.

Idag ser vi att många vill åka tåg, men att driftsäkerheten med slitna infrastrukturanläggningar och slitna fordon innebär att man riskerar förseningar eller att i värsta fall inte komma fram över huvud taget.

Jag har tidigare skrivit några rader om konsekvenserna av att ett X2 fordon saknat nödvändiga övergångskoppel (för att kunna bogseras vid skador) och vådan av att sända ut sådana tåg.

Men det finns stora bekymmer även bland övriga aktörer i branschen. Vi har alla kunnat läsa om fiaskot med DSB First Öresund och danskarnas nesliga sorti tillbaka över sundet. I dagens tidningar kan vi läsa om DSB First Väst som uppenbarligen underskattat personalbehovet inför sommarens semestrar. Enligt GP har man tvingats ställa in 6o talet tåg under helgen på grund av detta. DSB som även driver trafik i Uppland har också väldigt stora problem att få trafiken att fungera.

Var det bättre förr eller vad beror allt detta elände på?

Generellt sett så tror inte jag att allt var bättre förr. Det är naturligt att verksamhet får utvecklas i konkurrens, men konkurrens till vilket pris och under vilka former?

Jag skulle faktiskt vilja påstå att det i första hand är respektive upphandlande organisation i Väst och i Skåne som har att ta den största kritiken. Endera är man väldigt aningslösa eller så har man inte kompetens att genomföra upphandlingar av den här storleken. Den absolut största nackdelen med dagens system är att det är personer som inte på ett reellt sätt kan påverka valet av operatör som drabbas hårdast. Dvs enskilda pendlare som möts av besked om inställda tåg och anställda som mer eller mindre frivilligt förts in i verksamheten är de som är förlorare.

Normalt sett skulle man i sedvanlig konkurrenstänkande helt enkelt välja en annan leverantör. Men vem kan påverka detta om man vill åka med 07.17 tåget till Alingsås och detta är inställt??

SEKO och övriga fackliga organisationer har en viktig period framför sig. Dels måste förbundet klara att hålla personalens kollektivavtal utanför haveriet med DSB First Öresund och dessutom måste man politiskt arbeta för att stävja den typ av dumpade entreprenadavtal som vi nu sett DSB dra sig ur. Konkurrens på lika villkor kräver att kollektivavtalens värde efterlevs och får inte dumpas bort i den kris som vi nu ser ta form i de olika avtal som DSB tecknat med olika trafikhuvudmän i Sverige.

Lördag morgon

Senaste veckan har varit en prövning eftersom chefer lämnar ut de förhandlingsresultat som förhandlats fram på ett så negativt sätt att vi som organisation drabbas negativt. Dvs cheferna rundar den fackliga organisationen som i sin tur förutsätts ta ansvar, men skapar en negativ bild som saknar motstycke. Givetvis undrar våra medlemmar vad som pågår. Under denna vecka har vi därför varit tvungna att gå ut med ett eget informationsbrev till SEKOs medlemmar för att förklara läget och ge en mer korrekt bild av vad som händer.

 

DSB (railway company)
Image via Wikipedia

 

 

I dessa dagar har också sanningen om de märkliga affärer som förts mellan DSB i Danmark och deras dotterbolag DSB First Öresund. Förmodligen drabbar detta också på sikt DSB First Västtågen också. Det framstår nu alltmer klart att danska skattebetalare subventionerat trafiken i Sverige vilket uppmärksammats av den danska riksrevisionen. Hur denna skandal slutar är väl för tidigt att spekulera i, men de inkompetenta upphandlare som upphandlat trafiken borde nog fundera över sin framtid. Det inträffade visar också på de systemfel som uppstår när samhällstjänster upphandlas enbart på kommersiella villkor. Hur skall Skånetrafiken mfl förklara för sina uppdragsgivare att trafiken riskerar att stanna pga av att man upphandlat trafik av ett företag som inte klarar sin egen lönsamhet pga dumpade priser?

Jobbar hemma

Idag skulle jag egentligen deltagit i en SEKO kurs för avdelningsrevisorer. Kursen genomförs på SEKOs kursgård Lastberget. På grund av sjukdom valde jag att stanna hemma.

Mejlat och pratat i telefon har jag gjort eftersom det alltid är något på gång. en sådan fråga är det förestående övertagandet av personal till DSB First Västtågen AB. tyvärr är det många som tvekar och väljer att stanna kvar i SJ. visst är det bra att många vill jobba kvar i SJ, men varför riskera omplacering till annat jobb i SJ om man kan köra tåg i DSB?

Uppriktigt förstår jag inte varför man gör dessa val.

Idag har det snöat och blåst i Göteborg. Större delen av mellansverige är drabbat av trafikolyckor. Även järnvägstrafiken är drabbad.

Frukostmötet som klubben har varje tisdag blir mer och mer populärt. Ett bra sätt att träffa medlemmar på och diskutera sakfrågor.